Vedtekter for Arendal Pistolklubb

Stiftet 1933

 

§ l. Formål

Klubbens navn er Arendal Pistolklubb. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og ved samarbeid og kameratskap å fremme ferdighet i pistolskyting ved å holde treningsøvelser og konkurranser og på andre må

ter vekke inte­ressen for pistolskyting.

 

§ 2. Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund Aust-Agder Idrettskrets. Laget er medlem av det særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget hører hjemme Arendal Kommune, og er medlem av Arendal idrettsråd.

 

§ 3. Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Kretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

 

§ 4. Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. Årsmøtet kan innvotere æresmedlemmer etter lovlig fremkommet forslag.

 

§ 5. Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis og fastsettes av årsmøtet hvert år. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av klubben. De kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ord­net. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side. Styret kan i særlige tilfeller sette ned eller ettergi kontingent.

 

§ 6. Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.  Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

 

§ 7. Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

 

§ 8. Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§ 9. Årsmøte.

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Valgbar er alle stemmeberettigede medlemmer. Forslag må være sendt styret senest 14 dager før årsmøtet De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede organisa­sjoners lover og bestemmelser. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste

 

§ 10. Ledelse av Årsmøte.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget

 

§ 11. Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. I tilfelle av stemmelikhet avgjør formannen stemmeutfallet, unntatt ved valg. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 12. Årsmøtes oppgaver

Årsmøtet behandler:

 

  1. Årsmelding.
  2. Regnskap i revidert stand. Regnskapsåret er pr. l/l.
  3. Fastsettelse av kontingent.
  4. Forslag som er kommet inn.
  5. Valg av styre (i henh til §14). Det foretas særskilt valg på hvert medlem av styret. Hvis det ved formannsvalg ikke oppnås absolutt flertall, foretas omvalg. Hvis omvalg viser stemmelikhet, foretas loddtrekning.
  6. Valg av 2 revisorer og ombudsmenn til ting i samsvar med disse organisasjoners bestemmelser, likeledes valgkomité på med leder, 2 medlemmer og 1 Varamedlem.
  7. Vedta budsjett
  8. Bestemme lagets organisasjon

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

 

§ 13. Ekstraordinære Årsmøter.

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når 1/3 av de stemmeføre medlemmer krever det. De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst l4 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 14. Styret

Klubben ledes av et styre på 7 medlemmer som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene; Formann, nestformann, sekretær, kasserer, materialforvalter, et styremedlem og representant for SWS. Det velges 2 varamenn til styret. For å være beslutningsdyktige må et flertall av styret være møtt frem. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Arbeidsoppgavene for styret står i egen instruks – ”Arbeidsinstruks for APK’s styre”. Styret selv fordeler arbeidsoppgavene og setter opp arbeidsinstruksen.  Styret skal:

a)     Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

b)     Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

c)      Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

d)     Representere laget utad.

 

Styremedlemmenes hovedoppgaver:

a)    Formannen har den daglige ledelse av klubben

b)    Nestformannen fungerer som formann under dennes fravær.

c) Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

d)    Kassereren skal føre klubbens regnskaper og medlemsfortegnelse.

e)    Materialforvalter har ansvar for våpen/ammunisjon samt annet utstyr til drift + ansvar for bane/klubbhus.

f)  SWS representanten skal ivareta SWS-skyttersportens sine interesser i styret

 

§ 15. Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 16. Lovendringer.

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært og ekstraor­dinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. § 17 kan ikke endres.

 

§ 17. Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr., § 11. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

 

 

Vedtektene er revidert av APK årsmøtet 2018-02-23.

Lukk meny